Navigace

 • INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE

  Nařízením vlády jsou od pondělí 1.3. 2021 uzavřeny školy. Od tohoto data bude probíhat distanční výuka ve všech ročnících v zavedeném režimu. Všichni žáci jsou odhlášeni ze školního stravování, možnost výdeje do obědníků upřesníme v pondělí. Přesné znění tohoto opatření, včetně informací o ošetřovném, najdete v příloze. 

  V případě dotazů volejte, pište.Mgr. Zdeněk Moštěk - ředitel ZŠ Pod Vinohrady, 603 335 689, mostek@zsvin.cz

 • Zápis do 1. třídy

  Vážení rodiče, budoucí prvňáčku.

   

  Zveme vás k zápisu do 1. třídy, který proběhne ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 14.00 do 17.00 hod. v budově školy.

  Vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku na  www.zsvin.edupage.org

  K zápisu s sebou přineste vyplněný zápisní lístek.  V případě odkladu školní docházky dodejte žádost o odklad, doporučení z PPP a od lékaře.

  V případě omezení z epidemiologických důvodů proběhne zápis on-line formou.

  Chcete se o nás dozvědět víc?

  Informace naleznete zde nebo na webu školy www.zsvin.cz 

  Dotazy: Mgr. Zdeněk Moštěk - ředitel 603335689, 572805600, mostek@zsvin.cz

   

   

  Těšíme se na Vás!

 • Informace o nošení respirátoru ve školách od 25. 2. 2021

  Povinnost nosit ve škole respirátor FFP2/KN 95 nebo normovanou zdravotnickou obličejovou masku, ČSN EN 14683+AC platí od 25.2.. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků.

  Pokyny k testování žáků a termíny jejich návratu do škol ještě nejsou stanoveny.

  Pro případné dotazy volejte, pište. Mgr. Zdeněk Moštěk, 603 335 689, mostek@zsvin.cz

 • Informace pro rodiče a žáky - provoz školy od 15. 2. do 28. 2. 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud tzn. do školy dochází pouze žáci 1. a 2. tříd.

  Při distanční výuce budeme kontrolovat přítomnost a zapojení žáků do výuky tím, že vyučující budou vyžadovat trvalé nebo nárazové připojení kamerou. Požadavky na úpravu počtu hodin, připomínky k časovému rozvržení a vytížení žáků při distanční výuce adresujte svým třídním učitelům. .V tomto týdnu se objevil případ pozitivního testu na Covid u pedagogického pracovníka školy. Hygiena se při zvažování karantény zajímá především o to, zda byla dodržena vzdálenost, nošení roušky a jaká byla doba bližšího kontaktu pedagoga s žákem. Vzhledem k tomu, že všichni zaměstnanci při kontaktu s žáky důsledně dodržují platná nařízení, nebyla karanténa nařízena.

  S rychlým vývojem moderních komunikačních technologií dochází ve školách stále častěji ke zneužívání mobilních telefonů a jejich příslušenství při výuce, především při zkoušení a písemkách.Aktuálně jsme řešili nepotřebné užíváni chytrých hodinek už u žáků 1. a 2. tříd, pro které platí stejná pravidla, jako u mobilních telefonů. Školní řád nedovoluje nošení věcí nesouvisejících s vyučováním, cenností a zařízení, která mohou pořizovat nebo reprodukovat obrazové či zvukové záznamy. V nejbližší době bude v tomto směru aktualizován školní řád.

  Mgr. Zdeněk Moštěk

 • Informace pro žáky a rodiče k výuce od 11. 1. 2021

  Na základě připojeného doporučení MŠMT o hodnocení žáků na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 zasíláme následující informace: žáci budou klasifikováni známkami, slovní hodnocení budou mít pouze žáci s Individuálním vzdělávacím plánem a to v odůvodněných případech, na žádost rodičů a se souhlasem ředitele. Do 15.1. proběhnou třídní schůzky a rodiče i žáci budou seznámeni s předpokládanou klasifikací, aby zájemci měli čas se připravit a přihlásit k individuálnímu přezkoušení. Přezkoušení bude probíhat podle pokynů vyučujícího přes aplikaci Teams, v odůvodněných případech (na žádost rodičů a se souhlasem ředitele) ve škole.Následující 2 týdny bude vyučování probíhat ve stávajícím režimu: 1. a 2. třídy prezenčně, ostatní distančně. - viz. příloha.

  ​​​​​​​Mgr. Zdeněk Moštěk

 • Informace pro rodiče - provoz školy od 4. 1. 2021

  V pondělí 4.1. se do škol vrací jen žáci 1. a 2. tříd, výuka pro ně bude probíhat běžným způsobem, denně 4 vyučovací hodiny, za stejných hygienických opatření jako v minulém období. Žáci mohou pobývat ve školní družině, realizován je i ranní provoz ŠD od 5:30. Pro ostatní ročníky bude organizována distanční výuka zavedeným způsobem přes aplikaci Teams, 3. – 5. třídy podle pokynů svých třídních učitelů, 6. – 9. třídy podle rozvrhu hodin a dříve stanoveného režimu:  
  - Účast na distančním vzdělávání je povinná a bude evidována v třídní knize
  - Kontrolovány a klasifikovány budou rovněž zadané úkoly
  - Nevyučuje se Tv, Pv, Hv, Vv, VKZ, Informatika, Volitelná informatika, Volitelná Vv a 0. hodiny
  - K výuce se žáci připojí přes aplikaci Teams na pozvání učitele, alespoň 5 minut předem
  - Doporučený čas pro vyučovací hodinu je 30 minut, s ohledem na přípravu žáků na navazující výuku
  - Vyučující zvolí přiměřenou četnost a rozsah úkolů i způsob jejich zadávání a zasílání
  - Žákům bude stanoveno, které úkoly jsou povinné a kdy je předloží ke kontrole
  - V případě potřeby budou vyučující i třídní učitelé k dispozici pro konzultace
  - Případné problémy s distanční výukou řeší rodiče ihned s třídním učitelem či vyučujícím
  - V organizačních záležitostech školy se kdykoliv obracejte na ředitele: 603 335 689, mostek@zsvin.cz.

  Podrobnější informace najdete v připojených materiálech, pokud dojde k dalším změnám, budeme vás včas informovat.

  STRAVOVÁNÍ: všichni žáci docházející do školy mají přihlášené obědy. Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, nesmí ho ovšem konzumovat ve školní jídelně, ale mohou jej odebrat v jídlonosiči. Čistý, vymytý jídlonosič označený jmenovkou, třídou a dobou odběru (Jan Novák, 6.B, 13:30) je potřeba dodat od 7:15 do 7:30 ke vchodu do školní jídelny. Optimální je, když má rodina k dispozici 2 jídlonosiče, vymění si prázdný za plný při výdeji, který bude probíhat na stejném místě v 11:30 a ve 13:30. Přihlašování stravy probíhá individuálně přes Strava.cz nebo telefonicky na 777 822 068.

 • Organizace výuky a provozu školy od 30.11.2020

  Od pondělí 30.11. nastupují do školy všichni žáci 1. stupně, z 2. stupně 6.ABC, 8.A, 9.ABC. Vždy po týdnu, tj. od pondělí 7.12., se třídy 2. stupně, kromě 9. ročníku, střídají a do školy se vrací 7.ABC, 8.BC, v týdnu od 4.1. začíná skupina 2.Výuka na 1. a 2. stupni bude probíhat dle platného rozvrhu, nulté hodiny TV, plavání, zájmové kroužky, kytarová škola ani tréninky 1.AC prozatím nejsou.Výuka HV probíhá bez zpěvu, hodiny TV využijeme především k venkovním pohybovým aktivitám, kde žáci potřebují odpovídající oblečeníDistanční výuka pokračuje ve stávajícím režimu, v odůvodněných případech lze provádět se souhlasem ředitele individuální konzultace ve škole.Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky 1. - 4. ročníku od 5:30 do 17 hodin.Jídelna bude fungovat podle stejných hygienických opatření, všichni žáci na prezenční výuce jsou přihlášeni. Žáci 7. ABC a 8.BC se mohou přihlásit k odběru obědů od 30. 11. do 4.12. do jídlonosičů podle dříve zaslaných pokynů.

  ​​​​​​​Časový rozpis organizace najdete v příloze.

  V případě dotazů volejte, pište. Mgr. Zdeněk Moštěk

 • Distanční výuka

  Pokyny platné od 2. 11. 2020

  Od pondělí 2.11. bude pokračovat distanční výuka všech žáků v dříve zavedeném režimu. Na 2. stupni podle rozvrhu, na 1. stupni podle pokynů třídních učitelek v časovém rozsahu cca 8:30 – 11:30 denně.Žádáme rodiče, aby nám nadále sdělovali svoje připomínky a podněty k online vyučování. Žáci, kteří chtějí využít od 2.11. školní stravování, se musí opět znovu přihlásit přes www.strava.cz nebo na vragova@zsvin.cz, telefonicky na 777 822 068 do 30.10. do 12 hodin. K odběru oběda se žáci dostaví od 12:30 do 13:50 vchodem do školní jídelny od tělocvičny. Naše škola je nadále pověřena péčí o děti zaměstnanců vybraných profesí, kterou zajišťují vychovatelky v ŠD. Rodiče, kteří pracují ve vybraných profesích mohou nadále přihlašovat svoje děti.

  Mgr. Zdeněk Moštěk

 • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

  ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod zahajuje vyučování 

  1. září 2020 v běžném rozsahu.

  Dnes nastoupilo do dvou 1. tříd  33 nových žáků, o které se budou starat třídní učitelky Milena Dědková a Jitka Vráblíková spolu s asistentkou Marií Juráskovou.

  Přejeme všem žákům i rodičům příjemný nový školní rok.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Zápis do 1. třídy ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod pro školní rok 2020/2021

  Vážení rodiče,

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Musí se uskutečnit v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). 

  Všechny potřebné informace k zápisu naleznete na

  www.zsvin.cz

  nebo v odkaze

  https://www.zsvin.cz/clanek/zapis-do-1.-tridy-zs-pod-vinohrady-pro-skolni-rok-20202021

 • INFORMACE PRO RODIČE

   Vzhledem k tomu, že od června do září bude ve škole i v celém jejím areálu probíhat rekonstrukce hřiště, rozvodů internetové sítě a realizace nových odborných učeben, plánujeme ukončení vyučování a provozu školy na pátek 19.6.. Tento termín potvrdíme po jednání se zřizovatelem a dodavateli.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště
  adresa:
  Za Humny 1420
  688 01 Uherský Brod

  IČ: 70932328
 • 572 805 601


Fotogalerie